Η ιστοσελίδα της Λουκίας Ρικάκη στο Μητρώο Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών

Η ιστοσελίδα της Λουκίας Ρικάκη εντάχθηκε στο Μητρώο Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών, ως «Ψηφιακό αρχείο Λουκίας Ρικάκη».

Το Μητρώο Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ. Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ δημιουργήθηκε το 2009 για να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Υποδομή DARIAH-EU, η οποία έχει ως στόχο να συνδέσει τις εθνικές υποδομές και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα των τοπικών δραστηριοτήτων σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Υποδομών (European Roadmap for Research Infrastructures, by ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructures).

Η Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υλοποιείται από ένα δίκτυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας. Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών μεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών κατέστησε αναγκαία την πρωτοβουλία αυτή, που θα διευκολύνει τη χρήση μεθοδολογικών και τεχνολογικών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε γνωσιακούς πόρους.

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ακαδημία Αθηνών (Συντονιστής)

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» – Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) – Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας